Weboldalt vagy webshopot tervezel készít(tet)ni vállalkozásodnak? 

Nagyon jó ötlet, de mielőtt elindítod, pár jogi dolgot érdemes letisztázni! Sokan elsiklanak ezek felett, de egy esetleges büntetést megspórolhatunk, ami megfizethetetlen az idegrendszernek. 😊

Ha kereskedelmi célú lesz az oldalad (webshop), az alábbiakban összeszedtem jó pár tudnivalót, amit mindig érdemes szem előtt tartani! (Bocsi, kicsit hosszú lesz, de ezek fontosak!)

Vállalkozás indítása webáruház üzemeltetéséhez:

Kérd ki könyvelőd véleményét, hogy milyen vállalkozási forma lenne Neked a legjobb, mi éri meg a leginkább. Minden webáruházhoz KELL vállalkozói tevékenység, a számlaképesség alapvető feltétel! Szolgáltatás vagy termék értékesítéséhez szükséges tevékenységi kör: „4791-Csomagküldő internetes kiskereskedelem” . A jó hír az, hogy ehhez a tevékenységhez NEM SZÜKSÉGES kereskedelmi szakképesítés.

Bejelentési kötelezettségek

Webáruház tulajdonosként köteles vagy :

 1. a székhely szerinti jegyzőnél bejelentkezni, melynek illetéke 3.000Ft. (letölthető formanyomtatvány minta)
 2. Vállalkozóként még a kötelező kamarai regisztrációt sem úszod meg, ennek éves díja 5.000Ft. A kamarai regisztrációt itt https://www.kamreg.hu/ tudod elindítani, de csak akkor állj neki, ha már a vállalkozásod megkapta az adószámot.

Adatok megjelenítési kötelezettsége

A 2005. évi CLXXI törvény 6. §-a egyértelműen leírja, hogy milyen adatokat vagyunk kötelesek a honlapon feltüntetni.

Nevesítve:

 1. § Az Ektv. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  „(1) A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon, magyar nyelven legalább a következő adatokat, illetve tájékoztatást közzétenni:
  a) a szolgáltató nevét, amennyiben a szolgáltató nem természetes személy, képviselőjének nevét is;
  b) a szolgáltató lakcímét, illetve székhelyét, telephelyét;
  c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat,különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét;
  d) amennyiben a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály valamely nyilvános nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát;
  e) amennyiben a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, illetve minősítéshez vagy akkreditációhoz kötött, ezt a tényt az engedélyező hatóság (minősítő, akkreditáló szerv) megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély (minősítés, akkreditációs határozat) számával;
  f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya,a szolgáltató adószámát;
  g) a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:
  ga) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;
  gb) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte;
  gc) hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára;
  h) az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 8. §-ának megfelelő tájékoztatást.”

Tehát, ha nem akarod a fenti szöveget végigbogarászni, segítek és összefoglalom:

Szolgáltató neve (pl, kft vagy bt neve); képviselőjének neve (ha a tied a cég, akkor a Te neved kell ide); szolgáltató székhelye és telephelye; elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám; adószám; bejegyző bíróság adatai (nyilvántartási szám); engedélyező hatóság adatai. és az engedély száma. Pont .Se több, se kevesebb!

De nem csak magunkról, a termékről is kötelezően meg kell jelenítenünk a következőket:

-termék neve, ismertetője magyar nyelven

termékfotó (lehetőleg éles, jó minőségben, hiszen ez is nagyban segíti az értékesítést. Jó tanács: mindig tájékoztassuk a vásárlókat, hogy a megjelenített termékkép csak illusztráció, eltérhet a valóságtól)

-ha akciós az ár, az akció pontos időtartama (mikor kezdődött, meddig tart)

ár (igen, van olyan oldal ahol nem tüntetnek fel árat, hanem „érdeklődni” kell, de ez jogszerűtlen, és nem is etikus. Mondjuk én ha ilyennel találkozom, azonnal tovább is állok.)

 Tájékoztatási kötelezettség a megrendelés elküldése előtt:

 1. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 5. §-a Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok tartalmazza, hogy a megrendelés elküldését megelőzően a webáruház köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt:
 2. § (1)39 A szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat.
  (2) A szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt:
  a) azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni;
  b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;
  c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről;
  d) a szerződéskötés lehetséges nyelveiről;
  e) arról a – szolgáltatási tevékenységére vonatkozó – magatartási kódexről, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen; továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhető.
  (3) A szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a felek kölcsönös megállapodással eltérhetnek a (2) bekezdés rendelkezéseitől.
  (4) Nem kell alkalmazni e § rendelkezéseit a kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján történő szerződéskötésre.

Lefordítom ezt is emészthetőre:

-az ÁSZF doksit a vásárló számára letölthetővé kell tenni, de a rendelést visszaigazoló e-mail-ben is benne kell hogy legyen pl. a link

-a megrendelés pontos menetének ismertetése ( Ez tulajdonképpen a vásárlás folyamatának részletes leírását jelenti, amely magába foglalja az előzetes regisztrációról, a katalógusban való böngészésről, a termékek kiválasztásáról és kosárba helyezéséről, a kosár tartalmának frissítéséről és törléséről, a teljesítési és szállítási feltételek kiválasztásáról, a pénztárban való fizetésről, a megrendelés (a fogyasztó ajánlatának) leadásáról, valamint a webáruház visszaigazolásáról szóló tájékoztatást is.)

-a megkötött szerződés írásban foglalt-e, ha igen, az hol kereshető vissza?

-a szerződés nyelve

-megrendelési információk, tehát hogy a vásárlás regisztrációhoz kötött-e vagy sem, mikorra történik meg a rendelések visszaigazolása, feldolgozása, teljesítése

-az adatbeviteli hibák („félrekattintások”) ajánlattételt megelőző azonosításának és kijavításának technikai eszközeiről tájékoztatást szükséges nyújtani annak érdekében, hogy a fogyasztó ne tévedésből vagy téves tartalommal küldje meg a szerződés megkötésére irányuló nyilatkozatát.

-a szolgáltatási tevékenységére vonatkozó magatartási kódexről és annak hozzáférhetőségéről

Visszaigazolás küldése a megrendelésről

 1. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 6. § (2) A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

Tehát: a megrendelést követően 48 órán belül visszaigazolást KELL küldenünk.

Adatbeviteli hibák

A fenti törvény szabályozza azt is, hogy a szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását.

 1. § (1) A szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, hogy az igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában az igénybe vevő megrendelése nem minősül szerződéses nyilatkozatnak.

Adatvédelmi tájékoztató

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 20. §-a kimondja, hogy (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

(2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
(3) Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a (2) bekezdés szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
(4) Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve a 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet.

Tehát az adatvédelmi tájékoztatóban a fenti adatoknak KELL benne lennie.

Jótállás és szavatosság

A webáruházunk a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik, ezt hívjuk kellékszavatosságnak vagy szavatosságnak. Tehát amennyiben a megvásárolt termék hibás vagy a hiba a használat során később jelentkezik, akkor az EU valamennyi tagállamára vonatkozó egységes szabályozás, az 1999/44/EK irányelv alapján fogyasztó a fogyasztási cikk átadásától számított két éven belül élhet szavatossági jogaival. Magyarországon a szavatossággal kapcsolatos szabályozás a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) található.

A szavatosság mellett Magyarországon létezik a kötelező jótállás, vagy hétköznapi és közismert nevén a „garancia” jogintézménye. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg, hogy mely új tartós fogyasztási cikkekre terjed ki az eladó jótállási kötelezettsége. E termékekhez köteles a webáruház jótállási jegyet mellékelni. A jótállás időtartama egy év. Fontos kiemelni, hogy a kötelező jótállás kizárólag a Magyarország területén megvásárolt új tartós fogyasztási cikkekre terjed ki, azaz külföldön megvásárolt termékek meghibásodása esetén a kötelező jótállásból eredő jogokra fogyasztóként nem hivatkozhatunk.

Amennyiben egy megvásárolt termékre van kötelező jótállás, akkor a szavatossági jogok és a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetőek.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán találunk egy minta webáruházat, ahol részletesen ismertetik  a legfontosabb fogyasztóvédelmi előírásokat. Érdemes időt szánni rá, és átböngészni: http://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.kormany.hu/hu/#

Elállási jog

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet : Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet a vásárló és a termék visszaküldése esetén követelheti a kereskedőtől az általa kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetősége a vásárlónak a termék megvizsgálására, kipróbálására, illetve üzembe helyezésére.  Erre a vásárlónak 14 naptári nap áll rendelkezésére. Általánosan ebbe az átvétel (megrendelés kézbesítésének) napja nem számít bele. Fontos, hogy ha nem tájékoztatjuk megfelelően és egyértelműen a vásárlót az elállási vagy felmondási jogáról, úgy a felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik!!!

Ha a vevő visszaküldi a terméket, 14 napon belül vissza kell térítenünk a termék vételárát. Figyelem! A vásárlót terheli a visszaküldés költsége, tehát nekünk „csak” a termék vételárát kell visszafizetnünk. Amennyiben a terméket ingyenes kiszállítással vásárolta meg tőlünk a vevő, a kiszállítás költségét nem terhelhetjük utólag a vevőre, illetve kötbért vagy egyéb büntetést sem róhatunk ki!

Az elállási jog gyakorlása esetén az ügyintézés menetét is fontos ismertetnünk, vagyis hogy milyen formában kell felénk jeleznie a váráslónak az elállási szándékot.

 

 

 

Én is szeretnék egy weboldalt! 

Vedd fel velem a kapcsolatot az alábbi űrlap kitöltésével, írd le pár szóban az igényeidet, 

és én rövid időn belül elkészítem Neked!


Close Menu
×
×

Cart